top of page

ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება

ყველა ადმინისტრაციული და სააღრიცხვო პროცესის დიგიტალიზაციის გარეშე ადმინისტრაციული ხარჯები არ შემცირდება. სისტემა ავტომატიზირებს ყველა რუტინულ ამოცანას, აჩქარებს პროცესებს და მკაფიოდ პროგნოზირებადს ხდის შედეგებს.

დადგა წლების მანძილზე დაგროვილი
პრობლემების გადაჭრის დრო!

პროცესებზე სათანადო კონტროლის არქონა და ქაღალდის დოკუმენტაციის
მიმოქცევა წარმოადგენს პირდაპირ გზას არაეფექტიანი მართვისა და ადმინისტრაციული ხარჯების გაზრდისაკენ.

ადმინისტრაციული ფუნქციების დუბლირება, ბუნდოვანი პასუხისმგებლობა
შედეგებზე ან პროცესების გადაჭარბებული ბიუროკრატიზაცია - მხოლოდ აუარესებს
სიტუაციას.

ტიპიური პრობლემები

arrow.png

დროის დეფიციტი 

ადმინისტრაცია გადაიქცა ნებისმიერ შეკითხვებზე პასუხის გაცემის ბიუროდ და მას
არ ჰყოფნის დრო ტავისი უშუალო სამუშაოს შესასრულებლად.

arrow.png

არავის არ ეკისრება პასუხისმგებლობა

ყველა პასუხისმგებელია ყველაფერზე და არავინ არაფერზე არ აგებს პასუხს, ან
პირიქით, პროცედურა იმგვარადაა გაწერილი, რომ საერთოდ შეუძლებელი ხდება
წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრა.

arrow.png

სამუშაოს ხარისხი უარესდება

რამდენი თანამშრომელიც არ უნდა დაიქირავო, ან შეცვალო - სამუშაოს ხარისხი არ
უმჯობესდება. შტატის გაზრდასთან ერთად უარსედება პროცესების მართვადობა და
მცირდება სამუშაოების შესრულების ეფექტიანობა.

arrow.png

ვერ ხერხდება პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტა

სამუშაო დროის უმეტესი ნაწილი იხარჯება პრობლემის წარმოქმნის გარემოებებისა
და ბრალეული პირების გამოვლენაზე, და არა ამ პრობლემების გადაჭრაზე.

arrow.png

მთელი დრო ეთმობა რუტინულ ამოცანებს

თქვენი ბუღალტრები თავის სამუშაო დროს ყოველდღიურად უთმობენ ტიპიურ
საბუღალტრო ამოცანებთან დაკავშირებულ რუტინულ სამუშაოს.

arrow.png

ბუღალტერია აღარ ექვემდებარება კონტროლს

ბუღალტერია კლიენტებისაგან იღებს უსასრულო კითხვებს დაზუსტებებისა და
ურთიერთანგარიშსწორებასთან დაკავშირებულ რეგულარული შეჯერებების
განხორციელების თაობაზე.

გეცნობათ ეს?

ეს არის ტიპიური პრობლემები, რომლებსაც აწყდებოდნენ ჩვენი კლიენტები ჩვენს
გაცნობამდე.

arrow.png

თუ ამ ჩამონათვალში აღმოაჩენთ თქვენს საკუთარ პრობლემებს, მაშინ უნდა
განაგრძოთ კითხვა და დარწმუნებული იყავით, რომ უკვე გაქვთ ამ პრობლემების
გადაჭრის საიმედო ინსტრუმენტი!

en 16.png

რით შეგვიძლია დაგეხმაროთ

არავისთვის არაა საიდუმლო, რომ პროცესების დიგიტალიზაცია და ავტომატიზაცია წარმოადგენს ნებისმიერი თანამედროვე ბიზნესის ეფექტიანობის გაუმჯობესების საშუალებას.

ჩვენ არ ვყიდით სასწაულს, არამედ, მხოლოდ წარმოგიდგენთ საიმედო და მარტივ ინსტრუმენტს, რომელიც მოგცემთ საშუალებას მაქსიმალურად სწრაფად და
თქვენთვის კომფორტული გზით განახორციელოთ თქვენი ბიზნესის დიგიტალიზაცია.

en 15.png

და შემდგომ

ყველაფერი მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული

arrow.png

ერთხელ დაჟინებით, თქვენ ერთხელ და სამუდამოდ მოიშორებთ პრობლემების
უმრავლესობას!

ამისათვის, ჩვენ გთავაზობთ ორ პროდუქტს

en 4.png

ინფორმაციის მიმოცვლის დიგიტალიზაცია

აკონტროლეთ დოკუმენტების მიმოცვლა, საინფორმაციო ნაკადები და
დაუყოვნებლივ უპასუხეთ თქვენი კლიენტების განაცხადებს.

შეიტყვეთ მეტი

en 10.png

საბუღალტრო აღრიცხვის გამარტივება

საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შესახებ სრული ინფორმაცია აქვეა ხელმისაწვდომი. ანგარიშების გამოწერასა და გადანაწილებაზე იხარჯება მინიმალური დრო.

შეიტყვეთ მეტი

როგორ მუშაობს ეს?

arrow.png

პროცესებს მართავთ თქვენ, და არა პირიქით

ყველა ტიპიურ ამოცანას თანამშრომლები ასრულებენ მკაცრად დადგენილი
პროცედურის ფარგლებში და თითოეულ ტიპიურ ამოცანას გააჩნია საკუთარი ცალკე
განყოფილება. განაცხადებისათვის, თქვენ იყენებთ განაცხადების განყოფილებას,
ხოლო ბუღალტერიისათვის - ფინანსების განყოფილებას. სწრაფი სახელმძღვანელო
გადაწყვეტილებების მისაღებად აუცილებელი ყველანაირი ინფორმაცია
თავმოყრილია ხელმძღვანელის მოსახერხებელ ინტერფეისში.

arrow.png

თქვენ არ ხართ დამოკიდებული კონკრეტულ შემსრულებლებზე

თქვენს გუნდში არავინაა შეუცვლელი. არ არსებობს ისეთი პირი, რომლის
გათავისუფლების შემთხვევაში თქვენ მოგიწევდათ მასზე გამავალი ინფორმაციის
აღდგენა. საჭიროების შემთხვევაში, ნებისმიერ პოზიციაზე შეგიძლიათ ახალი
შემსრულებლის დანიშვნა და ის მაშინვე შეუდგება თავისი უშუალო
ვალდებულებების შესრულებას.

arrow.png

გყავთ ოპტიმალური რაოდენობის პერსონალი

ახლა, როდესაც ყველა პროცესი თქვენს თვალწინაა, თქვენ ხედავთ თქვენი
თანამშრომლების რეალურ დატვირთვას. ბიზნესის ეფექტიანად მართვის მიზნით,
იყოლიეთ მხოლოდ თანამშრომელთა აუცილებელი რაოდენობისაგან შემდგარი
გუნდი. შესაძლოა, უფრო ხელსაყრელი შეიქნეს ზოგიერთი პროცესის გადაყვანა
მოწვეულ პერსონალზე.

arrow.png

შეგიძლიათ მოითხოვოთ მაქსიმალური ეფექტიანობა

გამართული პროცესების წყალობით, პერსონალს უწევს იყოს ეფექტიანი, ხოლო ახალ
თანამშრომლებს შეუძლიათ დაუყოვნებლივ შეუდგნენ მმოვალეობების
შესრულებას. არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის შესახებ დაუყოვნებლივ შეიტყობთ
კლიენტებთან უკუკავშირის და სისტემაში არსებულ ყველა მოვლენასთან წვდომის
მეშვეობით. ეს სტიმულს აძლევს თანამშრომლებს, რომ რაც შეიძლება მალე და
ხარისხიანად შეასრულონ თავისი დავალებები.

შეიტყვეთ მეტი სისტემის შესაძლებლობების შესახებ

en 4.png
ინფორმაციის მიმოცვლის დიგიტალიზაცია
en 10.png
საბუღალტრო აღრიცხვის გამარტივება

მზად ხართ DJIN-ში ჩასართველად?

bottom of page